Hvad kan Japansk Lifting gøre for dig?

 Sel­ve meto­den stam­mer fra en gam­mel, tra­di­tio­nel Japansk behand­lings­me­to­de, brugt fra omkring begyn­del­sen af det 5. århund­re­de e.Kr. i Østen.  Japansk Lif­ting er en behand­lings­form, som er ble­vet brugt i århund­re­de i østen til at...
Hvad er stress?

Hvad er stress?

Hvad er stress?
Stress er en til­stand, som kom­mer efter lang tids følel­se af at være men­talt eller følel­ses­mæs­sigt under pres.
Stress kan vise sig med et væld af for­skel­li­ge symptomer.