Symto­mer på Stress er ofte søvn­løs­hed, tan­ke­myl­der, hoved­pi­ne, appe­tit­løs­hed, uro i krop­pen eller er du ked af det hele tiden?

Kan du gen­ken­de nog­le af de symptomer? 

Så har du nog­le af symp­to­mer­ne på stress. 

Jeg ople­ver fle­re og fle­re men­ne­sker, som kan nik­ke gen­ken­den­de til at føle sig pres­set eller stres­set i deres dagligdag. 

Stress er noget, som kom­mer sni­gen­de lang­somt. Du ople­ver, at du bli­ver mere og mere træt, ked af din dag­lig­dag og opgi­ven­de over for ændringer. 

Det kan alt sam­men være tegn på stress. 

Hvis du ønsker at få et stør­re over­skud i din hver­dag, så er jeg klar til at hjæl­pe dig.

Kon­takt mig på mail@methe.dk eller tlf. 51241365.