- Eller er det bare et symptom på noget helt andet?

Jeg ople­ver, rig­tig man­ge lider af hoved­pi­ne. Hoved­pi­ne er et af de før­ste sig­na­ler fra krop­pen på, at der er noget, du gør, der ikke er godt for dig.
Spæn­dings­ho­ved­pi­ne er en til­stand, som kan kom­me af, at du spæn­der i nak­ken og skul­dre­ne.
Det gør du for­di, du ikke spi­ser regel­mæs­sigt, drik­ker for lidt vand, drik­ker du for meget te eller kaf­fe, får for lidt søvn eller har en dår­lig kro­ps­hold­ning eller arbejds­stil­ling, du bevæ­ger dig for lidt. Du er stres­set på dit arbej­det, du er pres­set i dit pri­vat­liv, du har for meget om øre­ne i din hver­dag, der er ikke plads til dig, og det du ger­ne vil.
Der er man­ge grun­de til at du får hoved­pi­ne. Spæn­dings­ho­ved­pi­ne kan som oftest afhjæl­pes ved, at du begyn­der at dyr­ke motion, drik­ker 1,5 — 2 liter vand om dagen, husker at spi­se din frokost selv­om, du har travlt på dit arbej­de, eller får en ny og bed­re arbejdsstilling.


Oplever du din hovedpine bliver ved, og du har svært ved at finde årsagen?

Det kan være for­di din hoved­pi­ne ikke kun er en over­fla­disk til­stand, som du får væk ved at lave nog­le få og enk­le løs­nin­ger.
Jeg ople­ver, at mine kli­en­ter går med simp­le symp­to­mer i for lang tid, uden at gøre noget ved det. Det skyl­des, at det at have hoved­pi­ne, ikke bli­ver anset for noget spe­ci­elt alar­me­ren­de. Vi kan enten sove eller tage en smer­testil­len­de pil­le og så for­svin­der hoved­pi­nen. Men det er vig­tigt at tage sig­na­let fra krop­pen alvor­ligt. Det er et sig­nal fra din krop og din psy­ke på, at der er noget i dit liv, som ikke fun­ge­rer optimalt.

Jeg oplever 2 forskellige hovedpinetyper i min klinik

Den ene ver­sion: er den hvor en spæn­dings­ho­ved­pi­ne. kan let­tes, ved at du stræk­ker dine nak­ke — og skul­der­mus­k­ler, ændre dine kostva­ner, drik­ker mere vand og få hjælp til din arbejds­stil­ling. Du begyn­der at bevæ­ge dig mere, for at kom­me af med spæn­din­ger­ne i din krop. Alt det­te vil hjæl­pe dig med at få dine spæn­din­ger i din krop til at bli­ve mindre.

Den anden ver­sion: er den, hvor årsa­gen til, at du har ondt i hove­d­et, lig­ger gemt i krop­pen eller psy­ken, og det med­fø­rer, at du ofte­re har hoved­pi­ne.
Det kan være for­hø­jet blod­tryk, ned­sat syn, aller­gi, skæ­ren tæn­der om nat­ten, kæbe­spæn­din­ger, stress på arbej­det, stress i hjem­met, ned­sat immun­for­svar, gen­ta­gen­de bi-og pan­de­hu­le betæn­del­ser, bekym­ret tan­ker og man­ge fle­re bag­ved­lig­gen­de årsager.

Oplever du at din hovedpine forringer din livskvalitet?


Hvis du har ondt i hove­d­et man­ge gan­ge om ugen, kan det have en stor ind­fly­del­se på din livskva­li­tet. Hvis du hele tiden skal mel­de fra til noget, som du ger­ne vil, for­di du har ondt i hove­d­et. Vil du have svæ­re­re ved at opret­hol­de et liv, som du ger­ne vil have det og der­med bli­ver kva­li­te­ten af dit liv for­rin­get.
Det kan være du skal mel­de fra til det soci­a­le i dit pri­vat­liv.
Det kan være du skal syge­mel­de dig fra arbej­de, hvor der er travlt
Det kan være du ikke har over­skud til din fami­lie, som du ple­jer.
Det kan være det smer­testil­len­de medi­cin, du har taget før, ikke hjæl­per mere på din hoved­pi­ne.
Det kan være du skal sig mere fra både pri­vat og på dit arbej­de, for at kom­me af med din hoved­pi­ne.
Det kan være du våg­ner med hoved­pi­ne nu, før i tiden fik du hoved­pi­ne i løbet af dagen.

Lægger du mærke til hvordan du har hovedpine?

Når du begyn­der at læg­ge mær­ke til, hvor tit du har hoved­pi­ne, kan du begyn­de at for­stå, hvor meget det at have ondt i hove­d­et begræn­ser din liv­s­ud­fol­del­se. Det er et advar­sels­sig­nal fra din krop og sind på, at du gør noget i dit liv, som ikke er hen­sigts­mæs­sigt for dig.

Har du hoved­pi­ne 1 eller fle­re gan­ge om ugen, er det en tryk­ken i tin­din­gen, en smer­te i hele hove­d­et eller er det en smer­te som kom­mer fra nak­ke og skul­dre­ne og bre­der sig op i pan­den, føles dit hoved bare tungt og træt hele tiden eller sid­der hoved­pi­nen bag øjne­ne?
Når du begyn­der at læg­ge mær­ke til, hvor tit og hvor­dan din hoved­pi­ne er, kan du begyn­de at foku­se­re på, hvad det er som udlø­ser din hovedpine.

Min erfaring fra klinikken

I min kli­nik møder jeg ofte kli­en­ter med hoved­pi­ne. Her bru­ger jeg oven­stå­en­de måde, til at få skabt fokus på nog­le af de fysi­ske og psy­ki­ske årsa­ger til at hoved­pi­ne er en del af kli­en­tens dagligdag.

Et eksem­pel fra min kli­nik er, at en kli­ent på 45 år kom­mer til mig, for­di ved­kom­men­de har været pla­get af hoved­pi­ne gen­nem 10 år. I de sid­ste 2–3 år er hoved­pi­nen ble­vet for­vær­ret med dag­li­ge anfald. Kli­en­ten har i tid­li­ge­re kun­net lin­dre hoved­pi­nen med smer­testil­len­de medi­cin. Kli­en­ten arbej­der i sund­heds­væ­se­net og har gjort det i alle åre­ne. Det kom­mer frem ved den før­ste sam­ta­le, at det er et utro­ligt travlt arbejds­mil­jø kli­en­ten arbej­der i, og det er kun ble­vet vær­re igen­nem åre­ne. Byg­nin­gen som kli­en­ten arbej­der i, er beton. Kli­en­ten lider af gen­ta­gen­de og man­ge bi- og pan­de­hu­le­be­tæn­del­ser og er ble­vet ope­re­ret for det. Effek­ten af ope­ra­tio­nen har været størst i star­ten efter ope­ra­tio­nen. Bihu­le­be­tæn­del­ser­ne er der sta­dig men i min­dre omfang. Kli­en­ten kom­mer til mig, for­di hoved­pi­nen er ble­vet hyp­pi­ge­re og forværret.

I den­ne case er det et svæk­ket immun­for­svar, som er den pri­mæ­re årsag til hoved­pi­nen. Immun­for­sva­ret er ble­vet svæk­ket af et arbejds­liv på en stres­set og ofte pres­set arbejds­plads. Stress er en af de hyp­pig­ste årsa­ger til ned­sat immun­for­svar. Et højt stress niveau kan være med til at svæk­ke immun­for­sva­ret og kan fører til gen­ta­gen­de pan­de- og bihulebetændelser.

Efter fle­re behand­lin­ger blev jeg opmærk­som på, at der kan lig­ge en into­le­ran­ce i for­hold til inde­kli­ma­et gemt hos kli­en­ten. Jeg anbe­fa­le­de at tage kon­takt til egen syge­kas­se­læ­ge, for at få en test for aller­gi i for­hold til beton. Inde­kli­ma­et i beton huse kan udtør­re vores luft­ve­je og gør vores luft­ve­je mod­ta­ge­li­ge for selv den mind­ste bak­te­rie. Jeg vej­led­te kli­en­ten til at drik­ke rige­ligt med vand og sør­ge for at inde­kli­ma­et bli­ver mere fug­tigt. Det kan gøres med man­ge grøn­ne planter.

Jeg udar­bej­de­de en behand­lings­plan, som var til­pas­set kli­en­tens symp­to­mer, hvor jeg brug­te ansigtszo­ne­te­ra­pi som den pri­mæ­re behand­lings­form. Jeg arbej­de­de med at få kli­en­tens immun­for­svar i en bed­re balan­ce. I begyn­del­sen af hver behand­ling spurg­te jeg ind til, hvor­dan kli­en­ten hav­de haft det siden sidst. Det gjor­de jeg for at føl­ge med i, om behand­lings­pla­nen jeg har lagt sta­dig er aktu­el i for­hold til kli­en­tens symp­to­mer og vide­re forløb.

Efter gen­tag­ne behand­lin­ger ople­ve­de kli­en­ten, at der var dage hvor ved­kom­men­de ikke hav­de hoved­pi­ne. Det var en mar­kant for­bed­ring i kli­en­tens til­stand. Kli­en­ten fik en udrens­ning i form af en bihu­le­be­tæn­del­se, som krop­pen selv hea­le­de uden brug af anti­bi­o­ti­ka. Resul­ta­tet for kli­en­ten blev fær­re hoved­pi­ne dag og et stør­re over­skud til arbej­det og det dag­li­ge liv.