Stress er en til­stand som kom­mer efter lang tids følel­se af at være men­talt eller følel­ses­mæs­sigt under pres. Stress kan vise sig med et væld af for­skel­li­ge symptomer. 

7 Symp­to­mer på stress — som du ikke skal ignorere

 • Stress giver dig læn­ge­re peri­o­der med hoved­pi­ne, der skyl­des for­hø­jet blod­tryk og/eller spænd­te nak­ke-og skuldermuskler.
 • Stress giver dig udfor­drin­ger med din søvn­ryt­me. Det kan bli­ve svært at fal­de i søvn eller du ople­ver at våg­ne midt om nat­ten og ikke kan fal­de i søvn igen.
 • Stress øger krop­pens pro­duk­tio­nen af adre­na­lin. Det vil gøre dig mere anspændt og let­ter til at bli­ve vred og ked af det.
 • Stress ændrer din vægt. For­di lysten til både fedt, suk­ker og salt øges når krop og sind er stresset. 
 • Stress giver hukom­mel­ses- og kon­cen­tra­tions­be­svær. Det påvir­ker din hjer­nen og det kan give hukom­mel­ses- og koncentrationsbesvær.
 • Stress giver Mave­pro­ble­mer. Man­ge bekym­rer sig og det påvir­ker dine tar­me og give dig fordøjelsesproblemer.
 • Stress giver ned­sat immun­for­svar. Det kan give fle­re betæn­del­ses­syg­dom­me for­di krop­pen udskil­ler fle­re sig­nal­stof­fer og det frem­mer betæn­del­ses­til­stan­de i kroppen. 

7 ting du kan gøre for at lin­dre din stress, lige nu lige her.

.

 • Stress Lin­dres ved at du und­går sti­mu­lan­ser. Sti­mu­lan­ser af hvil­ken som helst karak­ter vil kun for­vær­re din symp­to­mer. Din krop er på over­ar­bej­de, når du har stress. 
 • Stress lin­dres ved at du sluk­ker din mobil tele­fo­nen, når du har fri. For at du kan føle, at du har fri, er det vig­tigt at du sluk­ker din mobil­te­le­fon. Det at være til­gæn­ge­lig døg­net rundt, er med til at du føler dig pres­set og stresset. 
 • Stress lin­dres ved en du har en sta­bil søvn­ryt­me nød­ven­dig. Når du sover, geno­p­la­der du dit sind og din krop. Søvn er med til at gen­ska­be og gøre din krop og dit sind klart til næste dag. Der­for er det vig­tigt, at du ska­ber en sund soverytme. 
 • Stress lin­dres ved af få frisk luft og lys hver­dag. Sørg for at kom­me ud hver dag og mærk vej­ret. Gå en lil­le tur hver­dag og nyd roen og freden.
 • Stress lin­dres ved at hold fri, når du har fri­dag eller ferie. Hold dine fri­dag og ferie jævnt for­delt over et år. Det er vig­tigt at hol­de fri og slip­pe pres­set og stres­sen fra arbej­det. Det er vig­tigt fyl­de dit liv med noget, som gør dig glad.
 • Stress lin­dres ved at giv slip på dine bekym­rin­ger. Bekym­rin­ger øger din stress. Det er vig­tigt, at du slip­per de bekym­ren­de tan­ker og begyn­der at tæn­ke mere positivt. 
 • Stress lin­dres ved at stop­pe med at dyr­ke hård motion. Hård motion kræ­ver man­ge res­sour­cer i din krop, det har du ikke har når du har stress. 

7 ting som du kan gøre, når du har erfa­ret at du har stress

 • Find ud af om det er stress du lider af. Du skal gå til din læge og få lavet en stress test. 
 • Mærk efter og lær hvor­for du har fået stress. Skriv ned når du har et af dine stres­ssymp­to­mer, det kan være tan­ke­myl­der, afbrudt søvn, ondt i maven. Når du ska­ber fokus på hvor­når og på hvil­ke stress symp­to­mer du har, vil du kun­ne mær­ke, hvor­når det er du føler dig presset.
 • Se på hvor­dan dit liv ser ud og find en rea­li­stisk måde at være dig i dit liv. Det er vig­tigt en gang imel­lem og stop­pe op og se på, om vi er der, hvor vi ger­ne vil være i vores liv. Er vi til­fred­se med de valg vi har truf­fet? Er der noget som skal laves om? 
 • Skab balan­ce mel­lem arbej­de, fami­lie og fri­tids­liv. Det her hand­ler om at lave reg­ler for hvor­dan og hvor meget ting må fyl­de i dit liv. Levereg­ler og græn­ser. Det er vig­tigt for at det hele ikke fly­der sam­men og kom­mer til at føles helt uoverskueligt. 
 • Få ro i dit hoved og i din krop Lav lister. Skriv det ned, som du skal huske at gøre. Få det væk fra dit sind. Lær at medi­te­re. Det er med til at ska­be en sund hjer­ne, for­di det ska­ber ro i dit hoved og der­med ska­ber det et stør­re over­blik og glæ­de i dit liv.
 • Be’ om hjælp til at få det bed­re. Sig fra på dit arbej­de. Tal med dine fort­sat­te om det pres du føler. For­tæl dine fami­lie, at du har brug for hjælp til hjem­mets opga­ver. Find en sinds­ro behand­ler, som kan hjæl­pe dig med at ska­be ro i dit sind. Roen vil give dig over­skud til at lave de for­an­drin­ger, som der skal til for, at du kan få det bed­re og slip­pe dine møn­stre som giver dig stress