Covid 19

Her er kan du læse om de restirk­tio­ner og for­hold der gæl­der for min klinik. 

Infor­ma­tion om

Covid19

som du skal vide inden du kom­mer hos mig

Jeg føl­ger sund­hedsmyn­dig­he­der­nes retningslinier.

Jeg hol­der afstand og sprit­ter af mel­lem hver klient. 

Jeg bru­ger mund­bind i det omfang, vi skal bru­ge det.

 

Du skal huske:

Du skal mel­de afbud til din behand­ling i til­fæl­de af følgende:

  1. Hvis du har haft symp­to­mer for COVID-19 inden­for de sid­ste tre dage.
  2. Hvis du har været ude at rej­se inden­for de sid­ste 14 dage, til lan­de som udlø­ser karan­tæ­ne i Danmark.
  3. Hvis du har været i kon­takt med bekræf­te­de COVID-19 tilfælde.
  4. Hvis du har været på arbej­de eller besøgt sund­heds­fa­ci­li­te­ter, hvor patien­ter med bekræf­tet COVID-19 bli­ver behandlet.
  5. Hvis du udvi­ser føl­gen­de symp­to­mer; feber, tør hoste, vej­rtræk­nings­be­svær- Du skal føle dig rask på dagen for behandling.

Når du kommer hos mig:

Håndsprit

Jeg har altid hånd­sprit stå­en­de til brug for dig og mig.  Hånd­sprit­ten er natur­lig­vis god­kendt i hen­hold til sund­hedsmyn­dig­he­der­nes retningslinier.

Klinikken

Jeg ren­ser berø­rings­fla­der og luf­ter ud i kli­nik­ken efter hver klient.

Jeg har ind­lagt tid i mel­lem kli­en­ter­ne, så I ikke møder hin­an­den i venteværelset.

Beskyttelse

Jeg bærer mund­bind eller skærm og hol­der afstand, i for­hold til de giv­ne ret­nings­li­ni­er.
I øje­blik­ket er det 2 meters afstand ved sam­ta­ler.
Ved behand­ling på min briks, har jeg mund­bind på.

Tøv ikke!
Allerede i dag kan du tage de første skridt på din egen sti!

5 + 11 =