Sel­ve meto­den stam­mer fra en gam­mel, tra­di­tio­nel Japansk behand­lings­me­to­de, brugt fra omkring begyn­del­sen af det 5. århund­re­de e.Kr. i Østen.  Japansk Lif­ting er en behand­lings­form, som er ble­vet brugt i århund­re­de i østen til at opret­hol­de et smukt ansigt og en sund krop.

  Sel­ve Japansk Lif­ting behand­lin­gen kom­bi­ne­rer Ansigt Zone­te­ra­pi­en, aku­pres­sur, lym­fedræ­na­ge og dyb ansigt mas­sa­ge.  Jeg arbej­der med alle din orga­ner og mus­k­ler i hele krop­pen, ved at bru­ge nog­le helt spe­ci­fik­ke tek­nik­ker i ansig­tet. Jeg bru­ger krystal­ler til at foku­se­re på de områ­der i dit ansigt, som træn­ger til lidt ekstra opmærksomhed.

Hvor­for skal du få en behandling?

  Alle de ople­vel­ser vi har i vores liv, afspej­les i vores ansigt. Sorg og fru­stra­tio­ner ska­ber ryn­ker, mis­farv­nin­ger og dybe fure i ansig­tet. For meget fed mad og suk­ker får vores hud til, at se mat og kede­lig ud, det giver ofte også uren hud. Ryg­ning giver din hud en grå­lig far­ve og muskel­slap­hed. For lidt søvn giver poser og sor­te ran­der under øjnene. 

 Japan­ske Lif­ting er en behand­lings­form til dig, som ønsker at få glø­den til­ba­ge i dit ansigt. Sam­ti­dig ople­ver du stør­re ro i dit sind og vel­væ­re i din krop.

  Med Japansk Lif­ting vil du blandt andet opnå fær­re ryn­ker, linjer og hævel­ser i ansig­tet, lige­som at behand­lin­gen også vil redu­ce­re mis­farv­nin­ger og poser under øjne­ne. Ende­lig sæt­ter Japansk Lif­ting gang i blo­dom­lø­bet og sti­mu­le­rer kredslø­bet i ansig­tets mus­k­ler og ner­ver. Jeg ople­ver at kli­en­ter­ne føler sig dej­lig roli­ge og afslap­pet efter en behandling.

  Behand­lin­gen føles, som en beha­ge­lig ansigts­mas­sa­ge, jeg udfø­rer den med øko­lo­gi­ske oli­er, cre­mer og ansigts­ma­sker til­pas­set den enkel­te kli­ents behov. 

Behand­lin­gen varer ca. 45 minut­ter og med efter­føl­gen­de hvi­le i 5–10 minutter.

 For at du får det opti­ma­le ud af din behand­ling, skal du for­be­re­de dig til behand­lin­gen sådan her:

  • Du skal tage øre­rin­ge og kon­taktl­in­ser af, for­di jeg arbej­der omkring øre­ne og øjnene.
  • Du skal tage en t‑shirt med v‑udskæring på, for­di jeg arbej­der ved dit kra­ve­ben for at hjæl­pe lymfedrænagen.
  • Du skal kom­me uden make-up, for­di jeg skal kun­ne arbej­de i dit ansigt, uden at tage hen­syn til din make-up.
  • Du får et en gangs hår­bånd på, for at jeg kan arbej­de i dit ansigt uden at dit hår er i vejen.
  • Du skal sør­ge for, at du ikke skal noget lige bag­ef­ter en behand­ling, for­di du godt kan bli­ve lidt træt efterfølgende.

 Behand­lin­gen skal gen­ta­ges for at få et godt resul­tat. Jeg anbe­fa­ler, at du får 10–12 behand­lin­ger. De før­ste 6 behand­lin­ger inden for 3 uger, for at få den ful­de effekt. Der­ef­ter 1 gang om ugen. Du vil alle­re­de efter 2–3 behand­lin­ger kun­ne se en for­an­dring i dit ansigt og mær­ke en for­skel i din krop. 

Speciallavet krystal værktøj