Kontakt mig

Har du lyst til at få en behand­ling eller et behand­lings­for­løb hos mig, er du vel­kom­men til at rin­ge til mig på tlf. 51241365 og læg­ge dit navn og tele­fon­nr. så vil jeg tage kon­takt til dig, så hur­tigt som muligt. Du kan også gå ind på min onli­ne book­ing her på hjem­mesi­den og boo­ke en tid.

Send mig en besked

10 + 11 =

FAQ

Hvordan booker jeg en tid?

Når du boo­k­er en tid hos mig, går ind på mit book­ing system her på hjem­mesi­den, og opret­te dig som kli­ent ved, at udfyl­de de få fel­ter som book­ing­sy­ste­met beder dig om. Du skal der­ef­ter væl­ge hvil­ken form for behand­ling, du ger­ne vil have. Hvis du er i tvivl om hvad du skal boo­ke kan du boo­ke direk­te hos mig. Du kan rin­ge på tlf. 5124 1365 eller sen­de mig en mail til mail@methe.dk, skriv ger­ne lidt om, hvad det er du har brug for hjælp til. Skriv ger­ne dit tele­fon­nr. så  vil jeg kon­tak­te dig, så vi sam­men kan fin­de en tid til dig. 

Har du tavshedspligt?

Jeg har tavs­heds­pligt i for­hold til alt, hvad du for­tæl­ler mig under en behand­ling hos mig.

Jeg føl­ger Hea­ler-rin­gens eti­ske reg­ler, som du kan læse på Healer-Ringen.dk/Etiske regler.

Hvad hvis jeg skal afbestille min tid?

Hvis du har brug for at afbe­stil­le din tid, vil jeg bede dig om, at give mig besked sene­st 48 timer inden din ses­sion. Her­med har jeg mulig­hed for, at kun­ne give en anden kli­ent din tid. Du skal rin­ge til mig på tele­fon 51241365.

Hvor foregår terapien?

Behand­lin­gen fore­går i min kli­nik i kæl­de­ren i mit hus, som lig­ger på Alsi­ke­mar­ken 83, 2860 Søborg. Da min kli­nik lig­ger i kæl­de­ren er en trap­pe med 10 trin ned. Jeg kom­mer ger­ne ud og hjæl­per dig ned hvis du er lidt gangbesværet. 

Bud­din­ge s‑togstation lig­ger ca.15 minut­ters gang fra min kli­nik. Her køre­re linje B.

På Bud­din­ge Sta­tion kører bus­ser­ne 30E, 6 a, 300S, 200S, 250S.

Gladsaxe tra­fik­plads med bus­ser­ne hvor bus 160,165,166, 250s kører, lig­ger også ca.15 minut­ters gang fra min klinik.

Der er gra­tis par­ke­ring lige uden for min klinik.

Kan jeg sidde og vente til det bliver min tid?

Kom­mer du lidt før din tid, er der toilet og et ven­te­o­m­rå­de, hvor du kan sid­de og ven­te på, at jeg hen­ter dig ind til din behand­ling. Du er vel­kom­men til at hæn­ge dit overtøj.

Tøv ikke!
Allerede i dag kan du tage de første skridt på din egen sti!

12 + 4 =