Hvordan mærker du din uro?

Har du man­ge tan­ker der fly­ver rundt i hove­d­et? Har du svært ved at sid­de stil­le? Føler du hele tiden du har travlt? Har du svært ved at sove pga. for man­ge tan­ker? Er du sur og irri­te­ret hele tiden?

Hvad gør at du føler uro i sind og krop?

En af grun­de­ne er, at du tæn­ker for meget. Du tæn­ker i ste­det for at rea­ge­re på de ople­vel­ser i dit liv og de følel­ser de ska­ber i dig. Uro­en bli­ver skabt af nega­ti­ve følel­ser, du ikke tør rea­ge­re på. Du tør ikke give udtryk for dine menin­ger og behov. For at kun­ne føle ro, skal du rea­ge­re på det, som sker i dit liv.

Hvorfor reagere du ikke på det, som sker i dit liv?

Du rea­ge­rer ikke for­di du føler dig min­dre værd. Den følel­se er skabt tid­li­ge­re i dit liv af gen­tag­ne ople­vel­ser, som du ikke har rea­ge­ret på. Dis­se ople­vel­ser har du gemt i din krop og dit sind. Følel­ser­ne og ople­vel­ser­ne hober sig op. Det ska­ber uro i dit tan­ke­møn­ster og din krop. Du begyn­der at ople­ve tan­ke­myl­der, og smer­ter og uro i din krop.

Hvordan begynder du at lære at tage ansvar for dig?

Du skal tage ansvar, for det du ople­ver og føler. Det gør du ved at begyn­de at sige til og fra i dit livet. Lærer at sig ja tak og nej tak uden at føle, det er for­kert. Du skal lære at give udtryk for din mening og dine behov, uan­set hvad andres reak­tio­ner er. Begynd at lave om på det, som du er util­freds med i dit liv. 

Kontakt mig hvis du genkender det, jeg har beskrevet her. 

Jeg laver et behand­lings­for­løb til­pas­set præ­cis til dig og dine behov. Jeg bru­ger en behand­lings­form, der er udvik­let til at ska­be ro i dit sind og din krop. 

Sinds­ro er udvik­let til at arbej­de med uro, stress og angst og andre psy­ki­ske udfor­drin­ger. Når du gen­ta­ger behand­lin­gen, vil du ople­ve, at din egen ro bli­ver aktiveret.

Ring til mig og hør nær­me­re på tlf. 51241365 eller skriv til mig på mail@methe.dk