Methe Bengtsson

Ansigts Zoneterapeut, Japansk lifiting og Healer 

Start din for­an­dring i dag

Fysiske ubalancer, Fysiske sygdomme

Har du brug for hjælp til at ændre din helbredstilstand?

 

Mentale ubalancer, psykiske sygdomme

Har du brug for hjælp til at ændre og fin­de årsa­gen til din psy­ki­ske og fysi­ske tilstand?

Føler du dig tit presset og fortravlet og har brug for en pause fra hverdagen? 

Lider du af hoved­pi­ne, tan­ke­myl­der, søvn­løs­hed, humør­sving­nin­ger og ingen appetit?

Gør din krop modstand?

Har du ondt i ryg­gen, eksem, pms, migræ­ne, for­dø­jel­ses pro­ble­mer, gen­ta­gen­de betæn­del­ses­til­stan­de, suk­ker­sy­ge,  m.m.?

Trænger du til følelsen af ro og velvære? 

Har du brug for en behand­ling som får din glød frem i dit ansigt og afslap­per dit ner­ve­sy­stem og din krop?

Har du brug for at finde årsagen til dine udfordringer i dit liv?

Ser du dig selv hele tiden gen­ta­ge de sam­me møn­stre i par­for­hold, på arbejds­plad­sen, i det hele taget i dit liv?

Hvad er en behandling hos mig? 

 

En behand­ling hos mig er et ja til at bli­ve bed­re til at mær­ke, for­stå og tage ansvar for, hvem du er.
En behand­ling hos mig inde­hol­der sam­ta­le, hjem­me­op­ga­ver og ener­gi­ar­bej­de.
En behand­ling hos mig vil gøre dig i stand til at fore­ta­ge de ændrin­ger, der skal til for at få en bed­re balan­ce i dit liv.

Er behandling noget for mig?

Behand­ling er for dig, som ger­ne vil sæt­te fokus på dig selv. Sæt­te fokus på det som gene­rer dig i din krop eller dit sind.
Det som lig­ger i din krop og dit sind, kræ­ver opmærk­som­hed fra dig for at kun­ne ændres.
Du kan lave ændrin­ger­ne, når du ved hvor­dan og tager ansvaret.

Når du kommer hos mig?

Jeg har min kli­nik på min pri­va­ta­dres­se, Alsi­ke­mar­ken 83, 2860 søborg, i kæl­de­ren. 
Når du boo­k­er en tid hos mig via tele­fon, vil jeg spør­ge ind til hvad det er,  du ger­ne vil have min hjælp til. Hvis jeg ikke tager tele­fo­nen, kan du læg­ge en besked, så rin­ger jeg dig op, lige så snart jeg er ledig.

Når du boo­k­er en tid på mit book­ing system, beder jeg dig om, at du kort udfyl­der årsa­gen til hen­ven­del­sen. 
Du kan beta­le med kon­tan­ter eller med mobile­pay efter behandlingen.

 

1. Når du kommer til mig første gang

Min kli­nik lig­ger på Alsi­ke­mar­ken 83, 2860 Søborg i kæl­de­ren. Der er gra­tis par­ke­ring lige uden for huset.

Før­ste gang du kom­mer til en behand­ling hos mig, vil vi star­te behand­lin­gen med en sam­ta­le, hvor du får mulig­hed for at for­tæl­le mere om dig og dit liv og de udfor­drin­ger, du kom­mer med.

Efter en sam­ta­le som ca varer 10–15 minut­ter vil du bli­ve lagt op på min briks med tøj på og bli­ve pak­ket ind i et dej­ligt tæp­pe. Nu vil jeg så give dig den fysi­ske behand­ling af dit ansigt, fød­der eller din krop.

2. Hvor længe varer en behandling?

En behand­ling vare enten 60 minut­ter eller 90 minut­ter. 
Det afhæn­ger af hvil­ken af mine behand­lin­ger du har booket.

3. Hvordan forløber en behandlingerne?

En Behand­ling star­ter med en sam­ta­le på ca. 10–20 minut­ter. Her taler vi om, hvad det er som gør, at du har hen­vendt dig. 
Vi kan tale om alt det, der rører sig i dig, som du måske ikke taler med andre om.
Efter sam­ta­len bli­ver du lagt fuldt påklædt på min briks med et dej­ligt tæp­pe på og så laver jeg ener­gi­ar­bej­det. 
Her vil jeg gør brug af mine for­skel­li­ge behand­lings­for­mer, såsom ansigts zone­te­ra­pi, hea­ling og mit klarsyn. 

4. Jeg har aldrig været til en behandling før:

Jeg er ofte det før­ste men­ne­ske, du for­tæl­ler om hvad du tæn­ker og føler, det kan være meget sår­bart.
Det er der­for helt natur­ligt at være nervøs og usik­ker, når du kom­mer til behand­ling. 
Jeg vil der­for ska­be et trygt og til­lids­fuldt rum, hvor du kan for­tæl­le om alt det som rør sig i dig.

5. Hvad skal jeg forvente I forhold til min egen personlige udvikling:

Når du er i et behand­lings­for­løb, vil du kom­me til at mær­ke for­skel­li­ge følel­ser og få for­skel­li­ge reak­tio­ner i din krop. 
Det er helt natur­ligt. 
Det er min erfa­ring, at når du arbej­der med din fysi­ske eller psy­ki­ske udvik­ling kan det tage lidt tid- og det er det hele værd. 
Indi­mel­lem kan det føles udfor­dren­de, men lad os tale om det, da det kan være vej­en til nye ind­sig­ter og forandring

 Mine behandlinger og forløb:

Priser og rabat

Tids­be­stil­ling kan ske direk­te på Planway.com

Tids­be­stil­ling kan ske direk­te på Planway.com

Ansigt Zone­te­ra­pi, Hea­ling , Japansk lif­ting, Sinds­ro

kr 800, —

Ansigt Zone­te­ra­pi og Fod Zone­te­ra­pi,  75 minutter

1.200,- kr.

Clair­voy­an­ce ca. 50–60 min.

1.200, — kr.

Tele­fon Clair­voy­an­ce: 30 min. * 

700,- kr.

 

Hus­rens­ning i Køben­havn og nær­me­ste omegn

2.000, — kr. + Kør­sel 300,- kr.

Hus­rens­ning i resten af lan­det
ring 51241365  for pris.

Grup­pe­he­a­ling
ring 51241365 for pris

 

Klar­syns­af­ten
300 kr. pr. del­ta­ger og 300 kr. for kørs­len, hvis det er uden for Storkøbenhavn.

En sådan aften eller efter­mid­dag vil ca. vare 2 til 2,5 timer alt efter hvor man­ge del­ta­ge­re der er.

Beta­lin­gen skal ske forud.

Den sparsommelige

Klip­pe­kort til 10 gange
kr7000,-
  • 700, kr pr gang
  • Book­ing af tider afta­les løbende
  • Klip­pe­kor­tet gæl­der: Ansigt Zone­te­ra­pi, Hea­ling, Japansk lif­ting, Sindsro
  • Der beta­les på for­hånd eller ved før­ste behandlingstid
  • NB: kor­tet er gyl­digt i 52 uger, og de sid­ste klip skal. (læs mere i han­dels­be­tin­gel­ser )

Om mig

Jeg synes, det er svært at skul­le for­tæl­le om mig selv, mest for­di jeg hele mit liv har haft fokus på, hvor­dan andre har tænkt og følt.

 

Min opvækst var præ­get af, at jeg blev dril­let som barn. I dag vil­le vi nok kal­de det mobning.

Jeg kom­mer fra et hjem, hvor jeg ofte føl­te, jeg var over­ladt til mig selv pga. syg­dom i familien. 

 

Der­for udvik­le­de jeg en stærk klar­fø­lel­se i en meget tid­lig alder. Jeg mær­ker, hvor­dan andre men­ne­sker føler inde­ni, og hvor­for de har det sådan. 

Jeg ople­ver ofte at mær­ke sorg, ensom­hed, vre­de og fru­stra­tion i de kli­en­ter, jeg møder. 

Det har skabt en natur­lig nys­ger­rig­hed på at for­stå, hvor­dan det du ople­ver, tæn­ker og føler har ind­fly­del­se på, hvor­dan du har det fysisk og psy­kisk i dit liv. 

Nys­ger­rig­he­den bru­ger jeg, når jeg sid­der med dig,  og skal fin­de ind til det, som vil ska­be en for­an­dring for dig i dit liv.

 

Jeg har udvik­let den­ne evne gen­nem man­ge års læring i form af medi­ta­tion, uddan­nel­ser og udveks­ling med spi­ri­tu­el­le mennesker.

 

Jeg elsker, at møde et nyt men­ne­ske med en ny for­tæl­ling, nye ople­vel­ser og følel­ser, nye tan­ker og nye handlinger.

Jeg elsker, at være en del af den for­an­dring, der sker i kli­en­ter­ne i kraft af de sam­ta­ler og ener­gi behand­lin­ger, vi udveksler. 

Jeg møder mine kli­en­ter med min jord­næ­re, robu­ste, og rum­me­li­ge energi. 

Jeg er nys­ger­rig og ærlig i min til­gang til at ska­be resul­ta­ter med mine kli­en­ter, som både kan mær­kes i krop og sjæl.

 

Jeg har 15 års erfa­ring som zone­te­ra­pe­ut og clair­voy­ant hea­ler, sam­ti­dig med at jeg har pas­set en kar­ri­e­re som bog­hol­der i for­skel­li­ge offent­li­ge virksomheder.

 

Jeg er født i 1963, er gift og har 2 voks­ne børn. 

Det siger andre om mig

Jeg kan klart anbe­fa­le ansigts reflex behand­ling til bed­ring af hoved­pi­ne. Jeg har fået 5 behand­lin­ger og en del gode fif til at afhjæl­pe min næsten kon­stan­te hoved­pi­ne og det har vir­ke­lig virket!

Met­te er meget beha­ge­lig og lyt­ten­de, behand­lings­rum­met er et rart sted med dej­lig afslap­pen­de musik under behand­lin­gen. Sel­ve behand­lin­gen er det meste af tiden meget beha­ge­lig dog ind imel­lem meget ømme punk­ter som behandles.

Jeg kan vir­ke­lig anbe­fa­le en ræk­ke behand­lin­ger hos Methe.

Runa

sygeple­jer­ske

Jeg kan varmt anbe­fa­le at star­te et for­løb hos Met­he Bengts­son, hun har givet mig rig­tig man­ge gode værk­tø­jer. Jeg var helt udbrændt og for at få min gnist til­ba­ge hav­de jeg brug for pro­fes­sio­nel hjælp. Jeg har altid vidst, at der er mere mel­lem him­mel og jord og der­for valg­te jeg, at kon­tak­te alter­na­tiv behand­ler Met­he som skræd­der­sy­e­de et for­løb til mig med en kom­bi­na­tion af sam­ta­ler, ansigtszo­ne­te­ra­pi og zone­te­ra­pi. Det­te for­løb har posi­tivt ændret mit liv for altid. Jeg er fået ryd­det op i min tun­ge ryg­sæk, lært at sige fra, sæt­te tem­po­et ned, fået min gnist til­ba­ge og fået indre ro og det gør, at jeg føler mig i balan­ce. Kom­mer der uba­lan­ce i mit liv i frem­ti­den, som jeg ikke kan tak­le selv, vil jeg straks kon­tak­te Met­he igen. 

Michel­le Madsen

Virk­som­heds­kon­su­lent

Det gode ved at gå til en alter­na­tiv behand­ler er net­op at bli­ve for­stå­et på en anden måde end den almin­de­li­ge psy­ki­a­tri for­mår. Ofte føler man sig over­hørt eller de for­mår ikke at for­stå ens ople­vel­ser, mens en alter­na­tiv behand­ler kan føle ind, for­stå én og der­med kun­ne snak­ke med.

Mod­sat andre mær­ker jeg sjæl­dent noget fysisk ved hea­lin­gen og mær­ker også sjæl­dent nogen mar­kant virk­ning efter sel­ve behand­lin­gen. Men det er selv­føl­ge­lig hel­ler ikke nød­ven­dig­vis menin­gen da det er en meget blød behand­lings­form. Over tid mær­ker jeg til gen­gæld en klar for­bed­ring. Sel­ve syg­dom­men er ble­vet min­dre hård at slås med og har der­med kun­ne skæ­re medi­c­in­for­bru­get ned til en tred­je­del på et år, og kun­ne end­da kla­re en end­nu lave­re dosis hvis det ikke det var på grund af sel­ve medi­ci­nens beskaffenhed.

Mor­ten Hollensted

Inge­ni­ør

Tøv ikke!
Allerede i dag kan du tage de første skridt på din egen sti!

9 + 15 =