Methe Bengtsson

Ansigt zone­te­ra­pe­ut, Japansk Lif­ting og Healer

Skal vi ska­be en for­an­dring sammen?

Hvis du kom­mer for sent eller udebliver

Hvis du har brug for at afbe­stil­le din tid, beder jeg dig om, at du give mig besked sene­st 24 timer inden din ses­sion. Her­med har jeg mulig­hed for, at kun­ne give tiden til en anden.

Du skal mel­de afbud på tlf. 51241365, det er bedst mel­lem 9–10. Hvis jeg ikke kan besva­re dit opkald, er du vel­kom­men til at ind­ta­le en besked i ste­det for. 

Afbud via Sms accep­te­res ikke. Afbud via de soci­a­le medi­er eller mail accep­te­res ikke.

Hvis du mel­der afbud sene­re end  24 timer før din behand­ling, skal du beta­le fuld pris for din ses­sion. Det sam­me gæl­der også, hvis du ude­bli­ver fra sessionen.

 

Ved akut opstå­et syg­dom eller mistan­ke om covid-19, skal du rin­ge til mig på tele­fon 51241365. Hvis jeg er opta­get af kli­en­ter, er du vel­kom­men til at ind­ta­le en besked. 

 

Bli­ver du for­sin­ket til en behand­ling, vil jeg meget ger­ne vide det, så kon­takt mig på 51241365, så jeg ved, at du er på vej. Hvis du kom­mer og er for­sin­ket, kan jeg ikke give dig mere tid end det boo­ke tids­rum. Pri­sen er den sam­me som en hel behandling.

Se des­u­den afsnit­tet om Cor­o­na

 

 

Min måde at arbejde på:

Når du kom­mer som kli­ent i min kli­nik, vil du ople­ve, at jeg læg­ger vægt på sam­ta­le, hjem­me­op­ga­ver og behandling. 

Sam­ta­len bru­ger jeg til at få et ind­blik i dit liv og hvor­dan du ople­ver dine udfordringer. 

Hjem­me­op­ga­ver­ne får du, for­di det er med til at ændre din måde at leve dit liv på. 

Behand­lin­gen er ener­gi arbej­de som giver din krop og dit sind mulig­hed for, på et dybe­re plan af inte­gre­re ændrin­ger­ne i dit liv.

Jeg sam­men­sæt­ter et behand­lings­pro­gram til dig, udfra vores samtaler.

Jeg bru­ger for­skel­li­ge for­mer for ener­gi behand­lin­ger i min kli­nik, bla. ansigt zone­te­ra­pi og healing.

 

Methe Bengtsson BW

Tøv ikke!
Allerede i dag kan du tage de første skridt på din egen sti!

9 + 6 =