Methe Bengtsson

Ansigt zone­te­ra­pe­ut, Japansk Lif­ting og Healer

Skal vi ska­be en for­an­dring sammen?

Hej, mit navn er Met­he Bengtsson
Min pas­sion er din forandring!

Jeg er klar til at lyt­te til dig

Min historie

 Jeg elsker at se den for­an­dring, det er, når men­ne­sker fin­der ud af, at de kan ændre deres fysi­ske og men­tale tilstand.

 I mit arbej­de som behand­le hjæl­per jeg mine kli­en­ter til at ska­be et bed­re hel­bred og et stør­re over­skud i hverdagen. 

 Jeg arbej­der både med det fysi­ske og det psy­ki­ske – for­di det hæn­ger tæt sammen. 

 For mig er det vig­tigt, at du føler dig set, hørt og for­stå­et, når du kom­mer til behand­ling i min klinik. 

 Jeg har tid til dig og vi tager tin­ge­ne i et tem­po, som pas­ser til dig.

 Jeg har, som behand­ler, fle­re værk­tø­jer i min værk­tøjskas­se, som jeg bru­ger for at få dig til at mær­ke og erken­de, at den uba­lan­ce, du har i din   krop og dit sind, er noget, som du kan ændre. 

 

Nog­le af de værk­tø­jer jeg bru­ger er Ansigtszo­ne­te­ra­pi, Hea­ling, sam­ta­le og Japansk Lifting.

 

Kli­en­ter opsø­ger mig med man­ge for­skel­li­ge uba­lan­cer og symp­to­mer på syg­dom­me. F.eks:

 

 • Stress                    
 • Uro i kroppen
 • Depres­sio­ner
 • Angst
 • Hoved­pi­ne
 • Rygs­mer­ter
 • Eksem
 • Akne
 • Men­stru­a­tions ubalancer
 • Mave og tarm problemer
 • Ned­sat immunforsvar
 • Spi­se­for­styr­rel­ser

 

Jeg vil ud fra dine symp­to­mer og en sam­ta­le udar­bej­de et til­pas­set behand­lings­for­løb til dig.

Jeg har fokus på:

Nærvær:

Nær­vær er vig­tigt for, at du føler dig set og for­stå­et. Der­for er det sådan i min kli­nik, at tele­fo­ner­ne er sluk­ket, og jeg har sat god tid af til dig. Jeg vil ska­be et fæl­les rum med nær­vær og tillid.

Tålmodighed :

Tål­mo­dig­hed er nød­ven­dig, når du ger­ne vil for­an­dre dig. Du har brug for tål­mo­dig­hed for at kun­ne ændre det, som skal ændres i dit liv for, at du ska­be en bed­re balan­ce i dig.

Jeg vil tål­mo­digt og nys­ger­rigt spør­ge ind til din for­tæl­ling om dit liv. 

Jeg vil tål­mo­digt være ved din side igen­nem hele din process.

Forståelse:

For­stå­el­se er nød­ven­dig for, at vi kan ændre noget i vores liv. Du skal have for­stå­el­sen for hvor­dan din til­stand i krop og sind hæn­ger sam­men med den uba­lan­ce, du har.

Jeg giver dig en anden måde at for­stå dig selv og dit liv på, gen­nem vores sam­ta­ler om dit liv.

Min måde at arbejde på:

Når du kom­mer som kli­ent i min kli­nik, vil du ople­ve, at jeg læg­ger vægt på sam­ta­le, hjem­me­op­ga­ver og behandling. 

Sam­ta­len bru­ger jeg til at få et ind­blik i dit liv og hvor­dan du ople­ver dine udfordringer. 

Hjem­me­op­ga­ver­ne får du, for­di det er med til at ændre din måde at leve dit liv på. 

Behand­lin­gen er ener­gi arbej­de som giver din krop og dit sind mulig­hed for, på et dybe­re plan af inte­gre­re ændrin­ger­ne i dit liv.

Jeg sam­men­sæt­ter et behand­lings­pro­gram til dig, udfra vores samtaler.

Jeg bru­ger for­skel­li­ge for­mer for ener­gi behand­lin­ger i min kli­nik, bla. ansigt zone­te­ra­pi og healing.

 

Methe Bengtsson BW

Lidt at læse

Artikler

Mangler du ro i dit sind og i din krop?

Mang­ler du ro i dit sind og din krop?
Du tæn­ker for meget og hand­ler for lidt.
Sinds­ro er en behand­lings­form som gen­ska­ber din egen ro ved at gen­ta­ge behandlingen. 

Hvad er stress?

Hvad er stress?
Stress er en til­stand, som kom­mer efter lang tids følel­se af at være men­talt eller følel­ses­mæs­sigt under pres.
Stress kan vise sig med et væld af for­skel­li­ge symptomer. 

Har du stadig spændingshovedpine?

Hvis du går for­læn­ge med hoved­pi­ne og ikke fin­der ud af hvor­for du har hoved­pi­ne , skyl­des det at der er noget i din måde at leve dit liv på, som gør at du har hoved­pi­ne hele tiden.

Tøv ikke!
Allerede i dag kan du tage de første skridt på din egen sti!

10 + 12 =